AP SYMUDOL SMARTPARKING POLISI PREIFATRWYDD

Mae Smart Parking Cyfyngedig yn cymryd o ddifri'r angen i ddiogelu preifatrwydd defnyddwyr o'i ap symudol SmartParking (Ap).

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae Smart Parking Cyfyngedig, ynghyd â'i gysylltwyr (ar y cyd ni neu ein yn y Polisi Preifatrwydd hwn) yn gallu casglu, defnyddio, datgelu, a chadw gwybodaeth ynghylch unigolyn adnabyddadwy (Gwybodaeth Bersonol) yn ogystal â data busnes neu dechnegol arall, wrth weithredu'r Ap a darparu gwasanaethau parcio, talu a gwasanaethau eraill i ddefnyddwyr drwy'r Ap.

Hefyd mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio'r dibenion y gallwn ni ddefnyddio, datgelu neu ddal gwybodaeth bersonol o'r fath a data arall atynt.

Beth rydym yn ei gasglu

Gallem gasglu gwybodaeth yn ystod hynt eich perthynas gyda ni, neu yn ystod eich defnydd o'n Ap. Mae hyn yn cynnwys y dilynol:

  1. Gallem gasglu data lleoliad o'r ddyfais rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'r Ap, er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau parcio a gwasanaethau eraill trwy'r Ap. Efallai y bydd hyn yn golygu bod angen ichi alluogi neu awdurdodi gwasanaethau lleoliad trwy'r system ganiatâd a ddefnyddir gan eich system weithredu symudol. Os na fyddwch yn galluogi neu awdurdodi gwasanaethau lleoliad, efallai na fydd yr Ap yn gallu rhoi ei holl nodweddion neu wasanaethau i chi.

  2. Pan fyddwch chi'n sefydlu cyfrif defnyddiwr neu broffil defnyddwyr gyda ni, efallai y byddwn ni'n casglu manylion personol gennych chi. Gallai hyn gynnwys rhai neu bob un o'r canlynol: eich enw, enw defnyddiwr, cyfrinair a chyfeiriad e-bost.

  3. Pan fyddwch chi'n defnyddio'r Ap i dalu am barcio, efallai y byddwn ni'n casglu manylion trafodion gennych chi. Gallai hyn gynnwys lleoliad eich maes parcio, yr amser a'r dyddiad, eich rhif cerbyd, a manylion y defnyddiwr. Bydd angen i chi roi manylion talu hefyd. Gweler isod am fanylion ynghylch sut mae gwybodaeth am gerdyn credyd a thalu'n cael ei phrosesu.

  4. Gellir casglu gwybodaeth amdanoch chi neu'r cerbyd rydych chi'n ei barcio yn electronig yn y man parcio hefyd, naill ai gan ein systemau neu gan ddarparwr parcio cerbydau trydydd parti.

  5. Gallem gasglu Gwybodaeth Bersonol a data arall yn ystod hynt neu o ganlyniad i'ch perthynas â ni, gan gynnwys (heb gyfyngiad) lle bo angen er mwyn ein galluogi i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau i chi neu i ymateb i geisiadau am wybodaeth bellach.

Gwybodaeth ynghylch cerdyn credyd a thalu

Caiff pob taliad am barcio cerbydau trwy'r Ap ei hwyluso trwy ddarparwr trydydd parti o wasanaeth prosesu taliadau. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio Braintree, is-gwmni o PayPal, Inc., ond gallem ddisodli ein darparwr trydydd parti o wasanaeth prosesu taliadau heb rybudd i chi. Bydd y darparwr trydydd parti o wasanaeth prosesu taliadau'n dal a storio manylion trafodion (e.e. manylion ynghylch rhif cerbyd a cherdyn credyd) er mwyn galluogi'r taliad i gael ei brosesu a'r ffi barcio i gael ei chodi ar y cerbyd cywir.

Nid ydym yn dal na'n storio gwybodaeth ynghylch cerdyn credyd unrhyw ddefnyddiwr.

Beth a wnawn gyda'ch data

Byddwn ni'n defnyddio, datgelu a chynnal Gwybodaeth Bersonol a data a gasglwyd gennym trwy'r Ap er mwyn gweithredu'r Ap ac i ddarparu gwasanaethau parcio trwy'r Ap. Mae hyn yn cynnwys cwblhau a phrosesu trafodion gwerthu gyda defnyddwyr yr Ap a darparwyr meysydd parcio, sefydlu a chynnal cofnodion defnyddwyr, darparu gwasanaethau cymorth technegol a gweinyddol mewn cysylltiad â'r Ap, a datblygu cynhyrchion neu ymchwil neu werthuso.

Hefyd efallai y byddwn ni'n datgelu a chadw gwybodaeth bersonol a data a gasglwyd gennym trwy'r Ap i'r graddau sy'n angenrheidiol i ymateb i'ch ymholiadau neu geisiadau am wybodaeth neu gymorth, i ddarparu gwasanaeth ôl-werthu, neu i roi gwybod ichi am gynhyrchion, gwasanaethau, digwyddiadau, hyrwyddiadau neu unrhyw weithgareddau marchnata eraill, ond dim ond i'r graddau a ganiateir o dan deddfau perthnasol, ac yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau eraill yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Gallem ddarparu'ch Gwybodaeth Bersonol a data arall i ddarparwyr gwasanaethau a thrydydd partïon eraill, ond dim ond i'r graddau y mae'n rhesymol angenrheidiol i gyflawni'r dibenion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, neu lle rydym yn credu'n rhesymol bod angen y fath ddefnydd neu ddatgeliad neu ble mae'n cael ei ganiatáu yn benodol o dan unrhyw ddeddf berthnasol.

Dal Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn ni'n dal eich Gwybodaeth Bersonol am fwy o amser nag sy'n rhesymol ofynnol at y dibenion y gallwn ni ddefnyddio'r wybodaeth bersonol honno'n gyfreithlon atynt.

Data ystadegol rydym yn ei gasglu

Efallai y byddwn ni'n casglu data ystadegol ynghylch eich defnydd o'r Ap. Gallai hyn gynnwys dyddiad, amser a hyd eich defnydd neu dudalennau neu nodweddion yr Ap rydych chi'n ymweld â nhw neu'n eu defnyddio. Hefyd efallai y byddwn ni'n casglu gwybodaeth ynghylch y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio i gael mynediad i'r Ap. Gellir casglu'r wybodaeth hon gan feddalwedd sy'n gweithredu ar ein Ap, neu gan ddarparwyr trydydd parti o wasanaeth ar ein rhan.

Gallem ddefnyddio a datgelu data ystadegol o'r fath i gynnal a gwneud y gorau o berfformiad technegol, gweithrediad a diogelwch yr Ap, i nodi ymddygiad defnyddwyr a thueddiadau defnyddwyr ar yr Ap, i fesur effeithiolrwydd unrhyw wasanaethau neu nodweddion a ddarperir trwy'r Ap, ac i gynorthwyo wrth gynllunio adnoddau.

Gallem ddatgelu neu werthu data ystadegol o'r fath i eraill at unrhyw ddiben, ond dim ond ar sail gyfunol ac mewn ffordd sy'n sicrhau na ellir adnabod unrhyw unigolyn o'r fath ddata.

Hefyd efallai y byddwnni'n defnyddio, gwerthu neu ddatgelu unrhyw ddata ynghylch defnyddwyr yr Ap a gasglwn at unrhyw ddiben heblaw'r dibenion hynny a ganiateir yn benodol dan y Polisi Preifatrwydd hwn, ond dim ond ar sail gyfunol ac mewn ffordd sy'n sicrhau nad yw unrhyw unigolyn yn gallu cael eu hadnabod o'r fath data.

Cwcis

Gall ein Ap ddefnyddio cwcis. Ffeiliau testun bach yw "Cwcis" sydd wedi'u gosod ar gyfrifiaduron, dyfeisiau neu borwyr a ddefnyddir i gyrchu gwefannau, apiau neu gynnwys arall ar y rhyngrwyd. Gallem ddefnyddio cwcis i gofio gwybodaeth ynghylch eich dewisiadau personol a'ch gosodiadau defnyddiwr ar gyfer yr Ap, i ddadansoddi traffig a thueddiadau'r Ap, ac i ddeall ymddygiad a diddordebau pobl sy'n defnyddio'r Ap yn gyffredinol.

Bydd ein cwcis yn defnyddio gwybodaeth ynghylch eich dewisiadau personol a'ch gosodiadau defnyddiwr yn unig, fel y bydd ein Ap yn cofio'ch manylion y tro nesaf y byddwch chi'n ymweld. Gallem ddatgelu neu werthu data arall a gesglir gennym trwy gwcis at ddibenion eraill, ond dim ond ar sail gyfunol ac mewn ffordd sy'n sicrhau na ellir adnabod unrhyw unigolyn o'r fath wybodaeth.

Efallai y byddwch yn gallu newid y gosodiadau ar y ddyfais rydych chi'n ei defnyddio i gyrchu'r Ap er mwyn gwrthod y defnydd o gwcis neu i gyfyngu arno, ond gallai hyn leihau ymarferoldeb yr Ap.

Marchnata

Efallai y byddwn ni'n defnyddio Gwybodaeth Bersonol a gasglir gennym ni neu drwy'r Ap i anfon neu e-bostio gwybodaeth farchnata neu hyrwyddo atoch ynghylch ein gwasanaethau neu ein cynhyrchion, neu wasanaethau neu gynhyrchion cwmnïau eraill (Gwybodaeth Marchnata Uniongyrchol), ond dim ond os ydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny'n benodol.

Os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni anfon Gwybodaeth Marchnata Uniongyrchol atoch, a phenderfynwch yn ddiweddarach nad ydych am i ni anfon rhagor o wybodaeth Marchnata Uniongyrchol atoch, gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i ofyn i ni roi'r gorau i anfon gwybodaeth o'r fath atoch. Gallwch naill ai gysylltu â'n Swyddog Preifatrwydd (gweler y manylion ar ddiwedd y Polisi Preifatrwydd hwn) neu ddefnyddio'r cyfleuster "Datdanysgrifio" ar waelod unrhyw e-bost neu gyfathrebiad Gwybodaeth Marchnata Uniongyrchol rydym yn ei anfon atoch.

Ni fyddwn ni'n gwerthu'ch Gwybodaeth Bersonol i farchnatwyr uniongyrchol oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny'n benodol.

Defnydd o wefannau trydydd parti

Os byddwch yn cyrchu unrhyw wefannau trydydd parti trwy ddolen o'r Ap, byddwch yn gadael yr Ap. Trwy gyrchu'r dolenni hyn, ni fyddwch wedi'ch diogelu gan y polisïau sy'n ymwneud â'r Ap. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti, na'u defnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol.

Caffael busnes

Gallem drosglwyddo'ch Gwybodaeth Bersonol i endid arall mewn cysylltiad â gwerthu'n busnes neu asedau, uno neu gyfuno neu ailstrwythuro'n busnes neu ein cwmni, neu unrhyw drafodiad arall lle mae trydydd parti'n caffael perchnogaeth o unrhyw hawliau yn yr Ap.

Trosglwyddo Gwybodaeth

Gallem drosglwyddo'r wybodaeth a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn i wledydd eraill neu o wledydd eraill i'r graddau sy'n angenrheidiol er mwyn ein galluogi i weithredu'r Ap ac i ddarparu gwasanaethau trwy'r Ap. Efallai y bydd gan rai o'r gwledydd hyn ddeddfau preifatrwydd neu ddiogelu data llai amddiffynnol na'r wlad rydych chi'n byw ynddi. Lle mae hyn yn wir, byddwn ni'n cymryd mesurau priodol i ddiogelu'ch Gwybodaeth Bersonol yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Diogelwch

Byddwn ni'n defnyddio pob ymdrech resymol i weithredu a chynnal mesurau diogelwch digonol i ddiogelu'r Wybodaeth Bersonol sydd gennym rhag colled neu fynediad, defnydd, addasiad neu ddatgeliad heb awdurdod. Fodd bynnag, gan fod y rhyngrwyd yn rhwydwaith agored, nid ydym yn cadarnhau nag yn gwarantu bod eich Gwybodaeth Bersonol yn ddiogel rhag colled neu fynediad, defnydd, addasiad neu ddatgeliad heb awdurdod, naill ai yn ystod y trosglwyddiad i'r Ap neu oddi wrtho, neu pan fyddwn ni'n ein dal.

Eich hawliau i gyrchu a chywiro Gwybodaeth Bersonol

Lle rydym yn dal Gwybodaeth Bersonol amdanoch chi, mae gennych hawl i gyrchu a chywiro’r Wybodaeth Bersonol honno’n unol â deddfau perthnasol. Os ydych am gyrchu neu gywiro'ch Gwybodaeth Bersonol, cysylltwch â'n Swyddog Preifatrwydd (gweler isod) a bydd ef/hi’n dweud wrthych sut i wneud cais ac a fydd unrhyw daliadau’n gymwys.

Diwygiadau i'r Polisi Preifatrwydd

Efallai y byddwn ni’n diwygio'r Polisi Preifatrwydd hwn o dro i dro. Bydd rhybudd o unrhyw ddiwygiadau o'r fath yn cael ei gyhoeddi ar yr Ap neu i ddefnyddwyr yr Ap trwy e-bost neu ddulliau eraill. Bydd unrhyw ddiwygiadau o'r fath yn effeithiol ar unwaith, oni bai ein bod yn datgan fel arall. Bydd eich defnydd parhaus o'r Ap ar ôl unrhyw rybudd o'r fath yn golygu’ch bod yn derbyn unrhyw ddiwygiadau neu adolygiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Dylech adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch ein harferion preifatrwydd.

Cysylltu

Am unrhyw ymholiadau neu wybodaeth bellach ynghylch ein Polisi Preifatrwydd, cysylltwch â'n Swyddog Preifatrwydd trwy e-bost yn y cyfeiriad isod.

Privacy-Office@SmartParking.com


SMARTPARKING MOBILE APPLICATION PRIVACY POLICY

Smart Parking Limited takes seriously the need to protect the privacy of users of its SmartParking mobile application (App).

This Privacy Policy describes how Smart Parking Limited together with its affiliates (collectively we, our or us in this Privacy Policy) may collect, use, disclose, and hold information about an identifiable individual (Personal Information) as well as other business or technical data, in the course of operating the App and providing parking, payment and other services to users via the App.

This Privacy Policy also describes the purposes for which we may use, disclose or hold such Personal Information and other data.

What we collect

We may collect information during the course of your relationship with us, or during your use of our App. This includes the following:

  1. We may collect location data from the device you are using to access the App, in order to enable us to provide parking and other services via the App. This may require you to enable or authorise location services via the permission system used by your mobile operating system. If you do not enable or authorise location services, the App may not be able to provide you with all of its features or services.

  2. When you establish a user account or user profile with us we may collect personal details from you. This may include some or all of the following: your name, a user name, password and an email address.

  3. When you use the App to pay for parking, we may collect transaction details from you. This may include the location of your park, the time and date, your vehicle number plate, and user details. You will also need to input payment details. See below for details of how credit card and payment information is processed.

  4. Information about you or the vehicle you are parking may also be collected electronically at the parking location, either by our systems or by a third-party vehicle parking provider.

  5. We may collect other Personal Information and data during the course or as a result of your relationship with us, including (without limitation) where necessary to enable us to provide products and services to you or to respond to requests for further information.

Credit card and payment information

All payments for vehicle parking via the App are facilitated through a third-party payment processing service provider. We currently use Braintree, a subsidiary of PayPal, Inc., but we may replace our third-party payment processing service provider without notice to you. The third-party payment processing service provider will capture and store transaction details (i.e. vehicle number plate and credit card details) to enable the payment to be processed and the parking fee to be charged to the correct vehicle.

We do not hold or store any user’s credit card information.

What we do with your data

We will use, disclose and hold Personal Information and data collected by us via the App in order to operate the App and to provide parking services via the App. This includes completing and processing sales transactions with App users and carpark providers, establishing and maintaining user records, providing technical support and administration services in relation to the App, and product development or research or evaluation.

We may also disclose and hold Personal Information and data collected by us via the App to the extent necessary to respond to your queries or requests for information or assistance, to provide after-sales service, or to keep you informed about products, services, events, promotions or any other marketing activities, but only to the extent permissible under applicable laws, and subject to any other restrictions contained in this Privacy Policy.

We may provide your Personal Information and other data to service providers and other third parties, but only to the extent reasonably necessary to achieve the purposes described in this Privacy Policy, or where we reasonably believe that such use or disclosure is required or expressly permitted under any applicable law.

Holding Personal Information

We will not hold your Personal Information for longer than is reasonably required for the purposes for which we may lawfully use that Personal Information.

Statistical data that we collect

We may collect statistical data about your use of the App. This may include the date, time and length of your use or the pages or features of the App that you visit or use. We may also collect information about the device you are using to access the App. This information may be collected by software operating on our App, or by third party service providers on our behalf.

We may use and disclose such statistical data to maintain and optimise the technical performance, operation and security of the App, to identify user behaviour and user trends on the App, to measure the effectiveness of any services or features provided via the App, and to assist in resource planning.

We may disclose or sell such statistical data to others for any purpose, but only on an aggregated basis and in a way that ensures that no individual is able to be identified from such data.

We may also use, sell or disclose any of the data about users of the App that we collect for any purpose other than those purposes expressly permitted under this Privacy Policy, but only on an aggregated basis and in a way that ensures that no individual is able to be identified from such data.

Cookies

Our App may use cookies. “Cookies” are small text files that are placed on computers, devices or browsers used to access websites, apps or other internet content. We may use cookies to remember information about your personal preferences and user settings for the App, to analyse App traffic and trends, and to generally understand the behaviours and interests of people who use the App.

Our cookies will only use information about your personal preferences and user settings so that our App will remember your details next time you visit. We may use, disclose or sell other data collected by us from cookies for other purposes, but only on an aggregated basis and in a way that ensures that no individual is able to be identified from such information.

You may be able to change the settings on the device that you use to access the App in order to reject or limit the use of cookies, but this may reduce the functionality of the App.

Marketing

We may use Personal Information collected by us or via the App to send or email to you marketing or promotional information about our services or products, or the services or products of other companies (Direct Marketing Information), but only if you have expressly given us permission to do so.

If you have given us permission to send to you Direct Marketing Information, and you later decide that you do not want us to send you any further Direct Marketing Information, you can contact us at any time to request that we stop sending you such information. You can either contact our Privacy Officer (see the details at the end of this Privacy Policy) or use the “Unsubscribe” facility at the bottom of any Direct Marketing Information email or communication that we send you.

We will not sell your Personal Information to direct marketers unless you have expressly given us permission to do so.

Use of third-party websites

If you access any third-party websites via a link from the App, you will leave the App. By accessing these links you are not covered by the policies relating to the App. We are not responsible for the content of any third-party websites, or their use of your Personal Information.

Business acquisition

We may transfer your Personal Information to another entity in connection with a sale of our business or assets, a merger or consolidation or restructuring of our business or company, or any other transaction in which a third party acquires ownership of any rights in the App.

Transfer of Information

We may transfer the information described in this Privacy Policy to or from other countries to the extent necessary to enable us to operate the App and to provide services via the App. Some of these countries may have less protective privacy or data protection laws than the region in which you reside. Where this is the case, we will take appropriate measures to protect your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

Security

We will use all reasonable endeavours to effect and maintain adequate security measures to safeguard the Personal Information we hold from loss or unauthorised access, use, modification or disclosure. However, as the internet is an open network, we do not warrant or guarantee that your Personal Information is safe from loss or unauthorised access, use, modification or disclosure, either during transmission to or from the App, or when held by us.

Your rights to access and correct Personal Information

Where we hold Personal Information about you, you have a right to access and correct that Personal Information in accordance with applicable laws. If you want to access or correct your Personal Information, please contact our Privacy Officer (see below) and he/she will tell you how to make a request and if any charges will apply.

Amendments to the Privacy Policy

We may amend this Privacy Policy from time to time. Notice of any such amendments will be announced on the App or to App users via email or other means. Any such amendments will be effective immediately, unless we state otherwise. Your continued use of the App after any such notice will constitute your acceptance of any amendments or revisions to this Privacy Policy.

You should periodically review this Privacy Policy for the latest information about our privacy practices.

Contact

For any queries or further information about our Privacy Policy, please contact our Privacy Officer via email at the address below.

Privacy-Office@SmartParking.com